REJESTRACJApartnerzy e-integrator »

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Umową) na korzystanie z usług Storio w ramach Serwisu e-integrator, zostaje zawarty przez Spółkę Storio Sp z o.o., z siedzibą w Wieliczce pod adresem: ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka (zwaną dalej Dostawcą) oraz podmiotem (zwanym dalej Partnerem), który wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.

 

DEFINICJE:

Serwis e-integrator - portal dostępny dla zarejestrowanych Partnerów, do którego logowanie odbywa się poprzez strony dostępne pod adresem http://www.e-integrator.pl.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w których imieniu działa umocowany pełnomocnik, który jest obsługiwany przez Partnera i jest docelowym odbiorcą usług świadczonych przez STORIO.

Konto, Konto Partnera, Konto Klienta - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą.

Oprogramowanie – system informatyczny udostępniany przez Dostawcę Partnerom w Serwisie e-integrator, będący własnością Dostawcy.

Usługa - pakiet świadczeń dostępnych w Serwisie e-integrator, będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).

Pakiet Startowy – zestaw usług w cenach promocyjnych dostępnych w Serwisie e- integrator.

Rejestracja – wypełnienie przez Partnera formularza rejestracyjnego na stronie Dostawcy (www.e-integrator.pl).

 

 

§1 Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Dostawcą a Partnerem, polegającej na udostępnieniu Serwisu e-integrator, przy wykorzystaniu środków własnych Partnera oraz materiałów i narzędzi udostępnionych przez Dostawcę. Poprzez dostępne w Serwisie e-integrator Usługi Partner będzie mógł zarządzać środowiskiem IT (informatycznym) swoich Klientów.

 

§2 Obowiązki i uprawnienia Dostawcy

 

 1. Dostawca zobowiązuje się, że w ramach udostępnieniu Serwisu e-integrator:
  1. przygotuje i będzie utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do prawidłowego wykonania niniejszej umowy,
  2. zapewnieni Partnerowi wsparcie techniczne,
  3. udostępni Partnerowi dostęp do Panelu Administracyjnego (rozumianego jako dostęp do Serwisu e-integrator, w którym Partner będzie mógł zarządzać kontami swoich Klientów oraz usługami do nich przypisanymi),
  4. udostępni Partnerowi materiały informacyjne o Usługach do celów marketingowych.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Partnerów na stronach Serwisu e-integrator,
  2. wysyłania na konta Partnerów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Dostawcy.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Partnerów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
  2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Partnera,
  4. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  5. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy,
  6. jakiekolwiek szkody Partnerów spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania niniejszej Umowy przez Partnera oraz do nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wykonywania działań, w tym reklamy, które mogłyby godzić w dobre imię Dostawcy, Klientów lub innych Partnerów. Partner jest zobowiązany do dostosowania się do powyższego nakazu, doręczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu jego doręczenia.

 

§3 Obowiązki i uprawnienia Partnera

 

 1. W celu wykonania niniejszej umowy Partner zobowiązuje się stosować wszelkie środki własne oraz materiały i narzędzia udostępnione przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Partner zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy:
  1. w sposób nie naruszający dobrego imienia Dostawcy;
  2. z poszanowaniem marki produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę.
 3. Strony zgadzają się na wykorzystanie informacji o fakcie zawarcia Umowy między Stronami w celach marketingowych.
 4. Miejsce i sposób wykonania niniejszej umowy Partner ustala samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 5. Partner zobowiązuje się świadczyć pierwszy poziom wsparcia technicznego dla swoich Klientów, korzystających z Usług.

 

 

§4 Zasady korzystania z Usług

 

 1. Niniejsza Umowa określa zasady zakładania i użytkowania Kont w ramach oferty odpłatnych Usług, oferowanych przez Dostawcę w Serwisie e-integrator, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
 2. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszej Umowy na wyłączną odpowiedzialność Partnera, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Partnera przy korzystaniu z Usługi.
 3. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych Usług oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronach poszczególnych produktów.
 4. Aby skorzystać z funkcjonalności, które są zawarte w oprogramowaniu Dostawcy, Partner jest obowiązany do wyrażenia zgody na warunki licencyjne Oprogramowania.
 5. Z chwilą zakończenia rejestracji Dostawca zakłada Partnerowi Konto służące do zarządzania Usługą w tym konto administracyjne za pośrednictwem, którego odbywa się zarządzanie Usługą skierowaną do Klientów.
 6. Partner posiada możliwość odsprzedaży Usług do Klientów końcowych.

 

§5 Rozliczenia

 

 1. Po Rejestracji Partner otrzymuje bezpłatny 45-dniowy dostęp do Serwisu e-integrator wraz z darmowym zestawem Usług zawartych w ramach Pakietu Startowego oraz możliwość zamawiania dodatkowych usług z upustem partnerskim.
 2. Przed upływem 45 dni na adres Partnera, podany przy Rejestracji zostaje wysłane pytanie o dalszą formę współpracy.
 3. Jeżeli Partner wyraża zgodę na dalsze korzystanie z Pakietu Startowego, otrzymuje fakturę proforma w cenach promocyjnych za Pakiet.
 4. Jeżeli Partner rezygnuje z dalszego korzystania z Pakietu Startowego, zachowuje dotychczasowy darmowy dostęp do Konta i ma możliwość zamawiania usług.
 5. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Dostawcy pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Partnera.
 6. Wpłaty na rachunek Partnera mogą być dokonywane za pomocą:
  1. przelewu bankowego,
  2. przekazu pocztowego,
  3. płatności elektronicznych.
 7. Po otrzymaniu płatności od Partnera, Dostawca wysyła dokument sprzedaży (fakturę).
 8. Płatności za usługi regulowane są Cennikiem dostępnym w formie elektronicznej na stronach internetowych Dostawcy (www.e-integrator.pl). Upusty handlowe uzależnione są od ilości posiadanych licencji i dostępne dla Partnerów po zalogowaniu na Koncie Partnera.
 9. O zmianach Cennika, dokonanych przez Dostawcę Partnerzy będą powiadamiani w formie pisemnej bądź elektronicznej.

 

§6 Poufność

 

 1. Zarówno w czasie trwania niniejszej umowy, jak i w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej rozwiązania strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji dotyczących wspólnych działań w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie.

 

§7 Wypowiedzenie umowy

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez drugą Stronę warunków niniejszej umowy. Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz pieczęci firmowej.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec okresu rozliczeniowego.

 

§8 Odpowiedzialność stron

 

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Partnera, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:
  1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  2. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  3. wykonuje działania określone w ust. 2 poniżej,
  4. działa na szkodę Dostawcy.
 2. Dostawca oświadcza a Partner przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:
  1. odczytanie haseł innych Partnerów, przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług, będą uznawane za rażące naruszenie niniejszej Umowy.
 3. Dostawca oświadcza a Partner przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Partnera w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", Dostawca może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności Partnera.

 

§9 Warunki szczególne

 

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku naruszeń niniejszej Umowy będących skutkiem działania siły wyższej, to jest zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych względem Stron i niemożliwych do uniknięcia, zachodzących w okolicznościach, w których Stronom nie można postawić zarzutu nie dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności w przypadku działań osób trzecich, których działaniom Strony nie mogły przeciwdziałać za pomocą normalnie stosowanych urządzeń, metod i zasad ochrony. W szczególności chodzi o okoliczności takie jak: wojna, katastrofa naturalna lub techniczna, zamach terrorystyczny, decyzje organów administracji państwa, awaria publicznej sieci Internet itp. Strony zobowiązane są do wzajemnej notyfikacji o zaistniałej okoliczności będącej skutkiem działania siły wyższej.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

 1. Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzeczne z niniejsza Umowa.
 2. Strony oświadczają, że zapoznały się z tekstem Umowy, potwierdzają zgodność jej zapisów z własnymi intencjami oraz zawierają niniejszą Umowę z wolą rzetelnego wypełniania wszystkich jej postanowień.
 3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 6. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Dostawcy.
 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Aktualnościwszystkie »

    Na stronie www.storio.pl można znaleźć ciekawy artykuł na temat pt.:   Rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa IT oparte o model przetwarzania w chmurze     Zachęcamy do przeczytania!   więcej »

  21-go czerwca 2011 roku w Poznaniu w hotelu TOPAZ odbyła się konferencja, na której przedstawiliśmy usługi dostępne na platformie e-Integrator z zakresu backupu online - Storio MozyPro oraz bezpieczeństwa sieci - Fortine więcej »