REGISTERe-integrator partners »

Regulamin usług STORIO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SAAS ŚWIADCZONYCH PRZEZ STORIO

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Umową”) na korzystanie z usług Storio, zostaje zawarty przez Spółkę Storio Sp z o.o., z siedzibą w Wieliczce pod adresem: ul. Limanowskiego 1,
32-020 Wieliczka (zwana dalej „STORIO”) oraz podmiotem (zwanym dalej „Użytkownikiem”), który wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie kliknięcia przycisku „Wyślij” podczas zamawiania usług STORIO. Data naciśnięcia klawisza „Wyślij” (zwana dalej „Datą sprzedaży”) jest uznana, jako data rozpoczęcia świadczenia przez STORIO usług aplikacji dla Klienta.

Jeżeli Klient akceptuje Umowę w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza niniejszym, że: (i) dysponuje niezbędnym pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub takiego podmiotu niniejszymi postanowieniami; (ii) że przeczytał i zrozumiał niniejszą Umowę oraz (iii) że w imieniu strony, którą reprezentuje, zgadza się z niniejszą Umową. W przypadku braku pełnomocnictwa do przyjmowania zobowiązań nie należy naciskać przycisku „Wyślij” znajdującego się w sekcji zamawiania usług STORIO.

 

DEFINICJE:


Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w których imieniu działa umocowany pełnomocnik, który zaakceptował Umowę.


Serwis - strony dostępne pod adresem http://www.storio.pl za pomocą, których Użytkownik może zalogować się do Konta.


Konto, Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą.


Partner – firma trzecia, której rozwiązanie, jako Usługę, oferuje STORIO poprzez swój Serwis.


Oprogramowanie – system informatyczny stworzony przez Partnera, którego jest właścicielem, który udostępnia przez Internet dla Użytkowników STORIO.


Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę:

 1. Świadczenia usług SaaS (Software-as-a-Service) przez STORIO w tym:
  1. system wykonywania kopii zapasowych online (backup online),
  2. system zarządzania relacjami z Klientami online (CRM online).
 2. Udzielnie niewyłącznej licencji na Oprogramowanie Partnera przez STORIO,
 3. Zapewnienie dostępu do kont i paneli administracyjnych Użytkowników w ramach świadczenia niniejszej Umowy.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji niniejszej Umowy osoba zarejestrowana:
  1. uzyskuje status Użytkownika,
  2. zawiera Umowę.
 2. Chwilą zawarcia Umowy na świadczenie opcji płatnej, jest moment potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika (Data sprzedaży).
 3. Niniejsza Umowa określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług SaaS, w Serwisie, oferowanych przez STORIO, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
 4. Rzeczywistym dostawcą Usługi jest Partner STORIO.
 5. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszej Umowy na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a STORIO nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.
 6. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług SaaS oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronach poszczególnych produktów.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności, które są zawarte w oprogramowaniu Partnera, Użytkownik jest obowiązany do wyrażenia zgody na warunki licencyjne Oprogramowania Partnera.
 8. Z chwilą zakończenia rejestracji STORIO zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą w tym konto administracyjne za pośrednictwem, którego odbywa się zarządzanie Usługą Użytkownika.

 

II. WYPOWIEDZENIE UMOWY


 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do STORIO pocztą elektroniczną (skan wypowiedzenia podpisanego przez osobę upoważnioną), o ile tożsamość osoby wysyłającej nie budzi wątpliwości, w innym przypadku STORIO zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości.
 2. STORIO zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Użytkownik dopuści się działań stanowiących rażące naruszenie Regulaminu świadczenia Usług,
  2. Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat.

 

III. REJESTRACJA


 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego (zamówienia).
 2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przedstawionych w ofercie handlowej STORIO,
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w serwisie STORIO.
 5. Osoba dokonująca rejestracji może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez STORIO swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Konta są zakładane automatycznie, na okres próbny wynoszący 14 dni, który to naliczany jest od od momentu dokonania prawidłowej rejestracji w serwisie STORIO.

 

IV. PŁATNOŚCI


 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, najpóźniej do 14 dni po upłynięciu okresu próbnego. Warunkiem kontynuowania usługi po okresie próbnym jest potwierdzenie dokonania wpłaty za usługę na konto STORIO w ramach systemu płatności STORIO.
 2. Jeżeli przez okres próbny 14 dni STORIO nie uzyska potwierdzenia wpłaty, Konto jest automatycznie blokowane na okres kolejnych 14 dni. Jeśli w tym czasie STORIO uzyska potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi. Po upływie 28 dni od momentu rejestracji, w przypadku braku potwierdzenia wpłaty, następuje bezpowrotne usunięcie nieopłaconego Konta.
 3. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego STORIO pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 4. Wpłaty na rachunek STORIO mogą być dokonywane za pomocą:
  1. przelewu bankowego,
  2. przekazu pocztowego.
 5. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za Usługę, okres jej świadczenia przez STORIO jest zależny od wniesionej przez Użytkownika opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu rejestracji do momentu upływu okresu wykupionego abonamentu.
 6. STORIO zobowiązuje się do wystawienia i wysłania faktury proforma pocztą elektroniczną za zamówione Usługę, lub na żądanie fakturę VAT w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek STORIO w oparciu o dane określone podczas rejestracji.
 7. Na 30 dni oraz 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku STORIO, Konto zostanie zablokowane na 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie świadczenia na okres wynikający z wartości opłaconej opłaty abonamentowej. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wpłaty, Konto zostanie usunięte, a umowa na świadczenie usług przez STORIO ulega rozwiązaniu.
 8. STORIO nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.

 

V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STORIO


 1. STORIO zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu STORIO,
  2. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach STORIO.
 2. STORIO nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
  2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
  4. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od STORIO,
  5. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od STORIO.
  6. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.

 

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


 1. STORIO dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania wszystkich Usług.
 2. STORIO zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 3. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana STORIO w formie pisemnej na adres podany w rozdziale X ust. 5 i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usług STORIO,
  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty Użytkownika,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.
 2. STORIO obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz STORIO przez podmioty, za które STORIO nie ponosi odpowiedzialności, STORIO przesyła w terminie 21 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

VIII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA


 1. STORIO zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:
  1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  2. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  3. wykonuje działania określone w ust. 2 poniżej,
  4. działa na szkodę STORIO.
 2. STORIO oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:
  1. odczytanie haseł innych użytkowników,
  2. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług, będą uznawane za rażące naruszenie niniejszej Umowy.
 3. STORIO oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", STORIO może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 

IX. POUFNOŚĆ


 1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest STORIO, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. STORIO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Umowy w dowolnym czasie.
 2. O zmianie treści niniejszej Umowy (Regulaminu) STORIO poinformuje Użytkowników wysyłając w stosownym czasie pocztę elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji w Serwisach STORIO oraz publikując informacje o zmianach na stronie internetowej STORIO.
 3. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zgłosi uwag do nowego Regulamin w terminie 14 dni od powiadomienia, to staje się on obowiązującym Regulaminem świadczenia Usług SaaS przez STORIO.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu STORIO, prosimy kierować na adres biuro@storio lub też zgłaszać listownie na adres:
  Storio Sp. z o.o., ul. Reformacka 25, 30-020 Wieliczka.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

Newssee all »

Storio MozyPro 2.x - New version
          Storio MozyPro 2.x - Double Protection we’re pleased to announce the general availability of Storio Mozy 2.0 for Windows! Why are we so excited? Well, just take a look:   read more »